De Aardse Mens

De Aardse Mens als biologisch fenomeen beinvloedt zijn omgeving (praktisch, tactisch en strategisch) en verandert aldoende.

DRIE EENHEID

De prinicipes: algemeen, filosofie, besturing en systeem, toekomst.

 

De traditie als hormoon

Ik heb zitten denken over mijn relaties met de wereld om mij heen en min aandacht werd getrokken door een jongleur met een bal op zijn voeten en daarna door een ballenbad, waar kinderen in kunnen spelen in de supermarkt.De ballen zijn vergelijkbaar met werelden, die in onze maatschappij elkaar in evenwicht houden zonder dat zij elkaar be invloeden Binnenin de ballen kan zich van alles afspelen en er kunnen ook contacten met de buitenwereld komen, wanneer we de ballen vergelijken met de cellen in ons lichaam., die interacties ontwikkelen op bepaalde besturingstrajecten en die daarmee voorspelbare reacties geven op beïnvloeding van buiten en ook op de effecten van binnen in het lichaam. De wereld die ik opgebouwd heb, lijkt dus in stand gehouden te worden door zijn omgeving en hij heeft zich gespecialiseerd in bepaalde interacties met de buitenwereld in een samenhang die mijn wereld zin geeft in het geheel van werelden dat buiten mij ligt. Wat nu dacht ik maakt dat ik anders reageer dan veel andere mensen en dat ik niet zo'n behoefte heb om mij vast te ketenen in een vast patroon, dat ook zou kunnen genoemd worden de hierarchien van De motivering van deze mensen moet gelegen zijn in de aantrekkelijkheid van mijn wereld. En zij moeten daartoe nieuwsgierig zijn naar de inhoud van de werkprogramma's taakprogramma's en waarden en normen die in mijn wereld nodig zijn. Het is dus duidelijk dat ik niet vereenzaam wanneer weinig mensen in mijn wereld willen doordringen, maar omgekeerd ben ik voor veel andere werelden steeds bedreigend door de intensiteit van de organisatie dat mijn wereld symboliseert. In mijn vak heet dat organisatiekunde, logistiek risico management en veranderen van structuur. Ik begrijp heel goed vanuit mijn gevoel dat voor mensen die een plaats in een bestaande structuur ambieren mijn verhalen van een andere wereld klinken als een poging tot bekering Zonder belofte van een eeuwig hiernamaals omdat ik doordat de zaak gejongleerd moet worden steeds van een grote dynamiek uitgaat. De structuur van mijn omgeving is tegelijk de oorzaak van mijn ontwikkeling en de oorzaak van de beperkte mogelijkheden van gevoelsmatige verwantschap van werelden. De traditie als hormoon; ==========. In onze cultuur en de meeste andere culturen die ik ken zijn de hierarchien door de traditie vastgelegd.. Daardoor heb ik e neiging mijn overlevings strategie te ontlenen aan mijn omgeving, want die ken ik en de daarbij behorende normen en waarden en de sociale kaders waarin alles zich afspeelt. Toen ik jong was, schatte ik mijzelf laag in de hierarchie. Ik maakte mij de symbolen van de subcultuur waar ik deel van uit maakte, eigen. Ik zag dat veel mensen hun vertrouwen legden in andere mensen in plaats van in de structuren en technieken. Zij maakten ook de sociale genen als specialiteit van de taal zich eigen. Daardoor ontdekte ik groepen mensen met een voor mij afwijkend taalgebruik dat meestal inhield dat mensen die zich anders uitdrukten in de taal ook een ander soort waren voor mij en dat andere soort een voor mij gesloten gemeenschap aanduidde. Ik ontdekte dat veel mensen in die andere groepen gebruik maakten van metaforen en menselijke analogien. die verbonden waren aan hun godsdienstige/politieke belevenis of aan de gebruiken in hun groep; daardoor waren zij anders bestuurbaar dan ik. Die andere bestuurbaarheid maakte hen voor mij tot een gesloten cultuur. Hoe lager ik mij voelde in de sociale kaders van de hierarchie hoe minder ik mij door ouderen of volwassen wilde laten besturen. Dat maakte mij een eigenwijze jongen.. m.a.w. het strategische en taktische denken van andere maakte hen tot gesloten groep van de oudere en wijzere mensen, waarvan ik afhankelijk was maar die ik niet direct als beschermer in mijn overlevingsdrang kon zien. Het denken in menselijke kaders in plaats van samenhangen in technische zin heb ik gezien of ervaren als conservatief. D.w.z. moeilijk be invloedbaar en veranderbaar voor mij. Ik ben nu tot de conclusie gekomen., dat in alle culturen hoe lager het ontwikkelings niveau waarop men zich thuis voelt of waarin zichzelf uit kan leven een specialisatie veroorzaakt. En daarmee in de praktijk geeft die specialisatie een barriere aan, die men opwerpt tegen veranderen van het eigen soort. Ik zie nu verband tussen mijn leeftijd, mijn fysieke afhankelijkheid en et gezin waarin ik de kindrol moest vervullen, waarbij de specialisatie in die kindrol werd afgedwongen door soorten van mensen die mij wilden besturen en die mij in bepaalde kaders wensten te zien opgroeien, zodanig dat ik hanteerbaar was voor hen. Want als je hanteerbaar bent dan pas je pas in een conservatieve omgeving. De bovenstaande ervaring die zich laat uitbreiden tot andere culturen en subculturen waarbij de ouder, volwassene en kindrol als drie eenheid een belangrijke rol speelt in het kneden van conformiteit aan de bestaande kaders, normen en waarden om zodoende de bestuurbaarheid van de lage functionerende medeburgers in hun specialistische rol te kunnen inzetten. Die specialisme zijn omschreven met de ouder / volwassenen / kind relatie of met de buiten de gezins hierarchie gebruikelijke kaders, gesteld door productieve eenheden en regerende eenheden, die de rollen van ouder / volwassenen / kind in het groot naspelen. De veranderingen die ik gezien heb in de maatschappij betreft steeds het gevolg van afsplitsingen in de ouder /volwassenen / kind hierarchie in de productieve en regerende sociale structuren. Ik zie om mij heen regeerders, bedrijfsleven en scholieren of leerlingen de maatschappij vormen. De godsdienstige interpretaties sluiten aan bij de evolutie van de uitsplitsingen in de productieve en regerende structuren. Bij achtergebleven groepen zie ik dat minder fysiek gerichte en ontwikkelde mensen meer aandacht hebben voor niet morfologische analogien. Daardoor acht ik hen beer in staat kennis van vernieuwen van de omgeving te aanvaarden als een gevolg van structurele samenhangen die zich op een natuurlijke wijze in darwinistische kaders ontwikkelen in onze maatschappij. Het gevolg voor mij, is dat ik de conclusie heb getrokken dat klasse bewustzijn van onder in de hierarchie tot wapen van overleven gemaakt worden. De voormannen die deze plaats en positie kiezen, zijn mensen die zichzelf als commercieel of niet theoretische of minder strategische verbonden definieren. In mijn visie is het onderste niveau van de sociale hierarchie en de bijbehorende substructuur van taal en de bijbehorende sociale genen en het gebrek aan moraal en verantwoordelijkheid voor meer dan de eigen traditionele taken, direct met elkaar verbonden. Onze leiders in onze democratie komen naar boven drijven uit de massa en ze kunnen alleen als leider functioneren door gebruik te maken van hun gebrek en moraal en waarden. Een andere mogelijkheid is dat zij van boven naar beneden vallen in de sociale hierarchie van onze cultuur en daardoor geen inzicht hebben in de verhoudingen van taakprogramma's tot werkprogramma's en sociale kaders, die onze maatschappij zijn kenmerk geven. Het is de zwakte van onze democratie dat het door van partieel ontwikkelde volwassenen ontzag vragen voor hun leiderskwaliteiten of voor hun taakgerichte kwaliteiten in aparte los van elkaar liggende kaders. Ik zie andere culturen die onze westerse culturele voordelen zien verbonden aan de gemakkelijke wijze van aanpassing van onze bovenlaag aan de werkelijkheden van de onverantwoordelijke leiders in machtsblokken van specialisten zoals managers, voetballers, huisvrouwen, secretaressen, enz. In de praktijk van het leven van andere culturen en subculturen in onze eigen samenleving zie ik de angst voor de bedreiging van de verlokkingen van de rijke beloningen in een niet strategisch maar taktisch gestructureerde maatschappij. Deze maatschappij is voor hen verbonden met de verlokkingen met de duivel. Of met e en wijze van leven die zij als immoreel ervaren. Door mijn werken in andere landen met andere culturelen waarden en andere sociale genen zie ik dat men gelijktijdig ontzag heeft voor de prestatie van het westen en bovendien ziet men de onmogelijkheid om de veranderingen die horen bij deze taktische maatschappij te verwerkelijken. Aan de andere kant zie ik de groepen van conservatieve taktische leiders en hun ondergeschikte specialistische taakprogramma's ook onzekerheid veroorzaken, waarin de onzekerheid van de gemakkelijke veranderingen in het eigen kunnen., De mensen in de verschillende verstarde en uitgesplitste kaders van onze ouder volwassenen kind maatschappij verliezen eigenwaarde besef doordat alles gerelativeerd wordt en ook de kennis en inzichten gerelativeerd worden. De bedreiging komt dan voor hen van gedisciplineerde en dwangmatig georganiseerde andere culturen. Door mijn westerse relativering van denken zoek ik mi n eigenwaarde in mijn eigen ontwikkelde wereld, waarbij ik mij zoek aan te passen aan veranderende omstandigheden waarin mijn wereld nog steeds gedragen wordt door mijn omgeving. Ik zoek dus de ontwikkeling niet bij anderen, maar in mijzelf en mijn eigen oordeel over de mogelijkheden die de wereld om mij heen te bieden heeft. Ik zie mijn mogelijkheden in de veelheid van ontwikkelingen om mij heen, terwijl de verstarde specialisten de eenheid gedachte zoeken In de programma's die zij vanuit het verleden zich hebben eigen gemaakt. De specialisten zijn de zogenaamde copieerders. Zij bouwen hun wereld door modules van anderen op een schoolse wijze te integreren, zonder rekening te houden met het feit, dat veranderen betekenen kan dat alle andere taakprogramma's de strategische programma's waardeloos kunne n worden door de veranderingen. En dat die verandering niet is tegen te houden door de eenheid en scholing tot een principe te verheffen. Lees verder...

Mijn gevoel en verstand als vermogen tot bewustzijn

Mijn gevoel en verstand zijn bewust verdeeld tussen het spanningsveld van drie eenheden van besturing. Deze drie eenheden hebben hun dominante programma ’s op verschillende niveau ’s van ontwikkeling Bij het besturen volgens een vast programma ontstaat automatisch een routine van het verstand. Het gevoel speelt daarbij een grote rol om dat zij in het spanningsveld beelden kunnen oproepen die behoren bij angst, acceptatie of overgave of agressie. Angst ontstaat op het strategisch niveau van normen en waarden en kaders, die bij besturing niet betrouwbaar blijken. Overgave ontstaat op het niveau van besturing op taktiek, doordat ik al of niet mezelf in staat acht om te sturen. Agressie ontstaat op het niveau van uitvoering, doordat een ondersteunend programma wordt opgeroepen dat niet adequaat is voor mijn besturing. == = = = = = = = Doordat ik opgegroeid ben, zoals ieder mens met een omgeving, met de ervaring die die omgeving kenmerken, voel ik zekerheid bij de structuur die mij naar mijn gevoel voedt en beschermen. Ik noem dat het gevoel van mijn hof en huis. Wanneer de omgeving verandert, zoals dat in een veranderende samenleving normaal is, zijn de vertrouwde sociale genen niet langer betrouwbaar voor het verstand dat mijn eigen wezen moet sturen. Datzelfde, gebeurt ook in de puberteit, wanneer mijn perceptie van de sociale genen om mij n heen en hun bruikbaarheid voor mij, zich moeten bewijzen als instrument van besturing. Wanneer er in mijn gevoel dus twijfel is aan de inhoud van de drie eenheid van mijn verstand zoals ik dat heb ontwikkeld, moet ik maatregelen nemen, die op het ogenblik van mijn gewaarwording zich aandienen of die ik creatief kan ontwikkelen.. Wanneer die maatregelen onvoldoende zijn, zal ik een gevoel krijgen van mislukken of falen Doordat een kenmerk van de werking van genen een drang tot continuïteit is, zal ik voortbouwen op mogelijkheden die uit het verleden heb geleerd en ik zal deze oude beelden en mogelijkheden een nieuw leven moeten geven en nieuwe betekenissen. In mijn geval leek het mij mogelijk een eigen wereld te scheppen waarin alle lagen van ontwikkelen als drie eenheden voor mijn verstand hanteerbaar als besturings tool of management presenteren. In analogie met de wereld die ik om mij heen ken en waarin mijn taal mij leiding geeft aan mijn ontwikkeling. Deze taal en de impulsen die hieruit voortkomen zie ik als sociale genen die zijn ontwikkeld door mijn voorouders door begrippen in mijn taal. Lees verder...

Leven met genen in de verschillende fasen van mijn leven

Op een ogenblik wordt het duidelijk dat je leven een nieuwe fase in  moet gaan, net zoals het duidelijk wordt dat je omgeving en cultuur een nieuwe fase in gaat van ontwikkeling.
De duidelijkheid ontstaat, doordat je reacties niet passen bij de omgeving waaraan je hebt gewend. De nieuwe ontwikkeling is een reactie, die alleen goed kan verlopen als je bewust wordt van de onderliggende krachten en programma’s  en producten waarmee je hebt leren leven.
Mij werd duidelijk dat mijn genen mijn lichaam sturen, doordat zij in eerdere levensfasen op een bepaalde manier hebben gereageerd op de omgeving.
Als gevolg zijn mijn spieren gewend aan bepaalde  automatische samenwerkingen en mijn houdingen zijn als gevolg van deze spieren zo karakteristiek dat ik mijzelf en mijn omgeving mij herken aan mijn  reacties.
De reacties in de buitenwereld die mijn leven hebben gevormd worden op hun beurt weer bepaald door genen in de omgeving, die ik als sociale genen definieer. Die sociale genen vormen reacties en acties die bepaald worden door samenwerkende en reagerende mensen om mij heen.
Ik herken mijn omgeving  vanuit die reacties en  samenwerking en  kleuren en vormen en fysieke beperkingen waaraan zij mij bloot stellen. Voor mij zijn deze reacties, kleuren, geuren en beperkingen een veilige en bekende omgeving, terwijl ik vanuit deze veilige omgeving toezie op een andere omgeving die ik als vreemd ervaar.
De kracht van de genen verbind ik aan het begrip symbool; de gevoelens van samenwerkende spieren: mijn reacties, de reacties van mijn omgeving en het gevoel dat ik daarbij krijg, noem ik gestuurd door symbolen.
De symbolen zijn verankerd in groepen van samenhangen. Ook in de taal en de geluiden die ik maak en die mijn omgeving maakt herken ik de symbolen waarmee de genen acties en reacties en samenhangen stuurt.
Samengevat: sociale en fysieke genen zijn de oorzaak van symbolen die ieder op hun eigen wijze zorgen voor specifieke aanwijzingen voor gedrag en beheersing als samenwerking tussen organen, omgevingseenheden. In feite zijn zij de dragers en veroorzakers van de verschijningsvorm van mij en mijn omgeving.

Lees verder...

LOGISTIEK VAN PERSOONLIJKHEID EN KARAKTER


Een cursus in ontwikkeling.

D e f i n i t i e : van niveaus van Bestuurlijke Systeembundels in sociale en natuurlijke netwerken.

D o e l  van een  “Blackbox analyse” : de beschrijving van de samenstelling van besturende systeembundels de beschrijving van het toepassingsveld waarop de beschrijving “Logistiek van persoonlijkheid of karakter van toepassing is.

R e s u l t a a t :Determinering van “spanningsvelden” en de bijbehorende energie ontwikkeling; functioneringseigenaardigheden als “politiek” falen door verkeerde “politiek” sociale contracten en beschaving als basis voor overleven; grenzen en netwerken als drempels vervreemding en onaangepastheid en dualistische persoonlijkheids en karakterkenmerken.

T o o l s  of management van coordinaten en samenhang :De ingrediënten voor “besturing” zijn altijd te zien als een vector relatie in een drie eenheid in de ruimte van het bestaan.  Eenheid en Dualiteit geven normatieve ingrediënten en kaders waarbinnen een besturingsvektor kan functioneren. Dualiteit en eenheid zijn op zich zinloze beschrijvende en specialiserende functies.

A a n t e k e n i n g e n :Ontwikkeling van bestuurlijke niveaus in cultuur en natuur maakt onderscheid tussen “chaos” en al of niet wenselijke bestuurlijke mogelijkheden en zijn te beschouwen als “kapitaal” of “entropie”. De cursus probeert ter herkenning en identificatie analogien te beschrijven van bestuurlijke systemen, om zodoende uitdrukking te geven aan de identiteit van mens, dier en ding. De taal maakt  onderscheid tussen de eenheden, dualiteiten en drie eenheden door macht beschrijvingen, kracht beschrijving en specialisatie beschrijvingen.

Onder welke module van internetdiensten deze cursussen moeten vallen, is in eerste instantie niet zo belangrijk. De klad uitvoeringen moeten samenhang door identiteit en karakterontwikkeling bevorderen. Inspraak kan daarbij een hulp zijn. Gaandeweg kunnen de klad uitvoeringen praktische eigenschappen en coherentie geven en tonen.

De Principes

DRIE EENHEID , de principes: Aspecten : Algemeen, c.q. voorwoord Filosofie, oorzaak en gevolg
Besturing en systeem
Toekomst

>>> TOEPASBAAR op de volgend items:


R e l i g i e, -----> Geloof, Hoop en Liefde Toekomst van het goddelijke en het god dienende principe

C u l t u u r, ----> Waarden, Normen en……….? verantwoordelijkheid ??? Aspecten : levensloop van het individu (manlijk / vrouwelijk principe) groei- en ontwikkeling (principes : Ouder, Volwassene Kind)
familie,
politiek
rechterlijke macht
economie :
Toekomst van de samenleving

O r g a n i s a t i e ----> Strategisch, Tactisch en Uitvoerend global principe …. monopolistisch Bestuurlijke organisatie
Bedrijfsorganisatie
Logistieke organisatie
Terroristische organisatie
Toekomst van het organiseren

P o l i t i e k ---> dualistisch systeem : macht en onmacht, c.q. goed en fout Nationaal, Europees, Internationaal hierarchie versus democratie
Toekomst van de politieke macht en onmachtLees verder...